• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

Detektyw PODKARPACIE

Wiesław Horodecki

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

424100
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
Łącznie
551
95
993
420753
9091
10484
424100
IP: 18.207.129.175
Godzina: 2024-02-21 22:13:44

1 items tagged "Jak działa detektyw"

Wyników 1 - 1 z 1

Podstawy prawne działania

Działamy na podstawie licencji i wpisu do rejestru działalności regulowanej MSWiA w Warszawie, po spełnieniu wymagań ustawowych określonych w ustawie z dnia 6-07-2001 r. o usługach detektywistycznych.
Oto najistotniejsze przepisy prawne regulujące pracę licencjonowanego detektywa:

I. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r o usługach detektywistycznych:
Art. 2.

 

 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
  1). w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
  2). w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  a). wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  b). bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
  3). sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
  4). poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
  5). poszukiwanie mienia,
  6). zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

 

Art. 3.

 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.

 

Art. 4.

 

 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.
 2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
 3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

 

Art. 6.

 

Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7.

 

Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno - rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Art. 8.

 

Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

 

Art. 9.

 

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

 

Art. 11.

 

Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:

 

 1. przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej,
 2. zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

 

Art. 12.

 

 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w kodeksie postępowania karnego.

 

Art. 15.

 

 1. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli posiada licencję:
  a). przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  b). co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną - w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną,
 2. nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.

 


Art. 25b.

 

Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 oraz art. 11.

 

II. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych :

 

Art. 1.

 

Ustawa określa zasady ochrony informacji, które wymagają ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, stanowiące tajemnicę państwową lub służbową, niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania, także w trakcie ich opracowania, zwanych dalej „informacjami niejawnymi”, a w szczególności:

 

 1. organizowania ochrony informacji niejawnych;
 2. klasyfikowania informacji niejawnych;
 3. udostępniania informacji niejawnych;
 4. postępowania sprawdzającego, w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej „postępowaniem sprawdzającym”;
 5. szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. ewidencjonowania, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych uzyskiwanych w związku z prowadzonymi postępowaniami o ustalenie rękojmi zachowania tajemnicy, w zakresie określonym w ankiecie bezpieczeństwa osobowego oraz w kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego;
 7. organizacji kontroli przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych;
 8. ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;
 9. stosowania środków fizycznej ochrony informacji niejawnych.

 

Art. 2.

 

Tajemnicą służbową – jest informacja niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej

 

Art. 3.

 

Informacje niejawne mogą być udostępnione wyłącznie osobie dającej rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią pracy lub pełnienia służby na zajmowanym stanowisku albo innej zleconej pracy.

 

Art. 18.

 

Za ochronę informacji niejawnych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której takie informacje są wytwarzane, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane

 

Art. 23.

 

 1. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą:
  1). „ściśle tajne” – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy (część I);
  2). „tajne” – zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy (część II).
 2. Informacje niejawne zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę służbową oznacza się klauzulą:
  1). „poufne” – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie powodowałoby szkodę dla interesów państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli;
  2). „zastrzeżone” – w przypadku gdy ich nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli albo jednostki organizacyjnej.

 

Art. 28.

 

Nie mogą być dopuszczone do pracy lub pełnienia służby na stanowisku albo do wykonywania prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, z uwzględnieniem ust. 2, osoby:

 

 1. nieposiadające obywatelstwa polskiego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej;
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, także popełnione za granicą, lub
 3. które nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 27 ust. 2, 3, 6 i 8.

 

Art. 33.

 

 1. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą tajności uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych niższą klauzulą tajności wyłącznie w zakresie określonym w art. 3.
 2. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą:
  a). „tajne” – przez okres 7 lat od daty wystawienia;
  b). „poufne” albo „zastrzeżone” – przez okres 10 lat od daty wystawienia.
 3. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” uprawnia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo „zastrzeżone” przez okres 10 lat od daty wystawienia.

 

Art. 49.

 

Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową osobie, wobec której wszczęto zwykłe postępowanie sprawdzające, może wyrazić – w formie pisemnej – kierownik jednostki organizacyjnej, w której ta osoba jest zatrudniona lub wykonuje prace zlecone.

 

Art. 54.

 

Dopuszczenie do pracy lub służby, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, poprzedza szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone w celu zapoznania się z:

 

 1. zagrożeniami ze strony obcych służb specjalnych działających przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i państwom sojuszniczym, a także z zagrożeniami ze strony organizacji terrorystycznych;
 2. przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności za ich ujawnienie;
 3. zasadami ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby;
 4. sposobami ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia;
 5. odpowiedzialnością karną, dyscyplinarną i służbową za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

 

III. Art. 1. USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi:

 

 1. Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.